Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (3.095.034,79€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.352.041,52) δικαιωμάτων προαίρεσης (20% συν τετράμηνης παράτασης εώς 31-12-2021) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ και https://n.diavgeia.gov.gr/

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 61Υ07ΛΕ-Μ7Ο

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :19PROC005265008

CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών
NUTS ΕL 621
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 76605
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.495.995,80 € άνευ ΦΠΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 1.090.356,06 € άνευ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%: 860.724,45€
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.447.076,31 € συμπ. ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης.