«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 300.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 60ΑΦ7ΛΕ-ΓΦΞ ( ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005367157 ( ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005366887 ( ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.