ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Ζάκυνθος, 30 Ιουλίου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                 Αρ.  Πρωτ. : Οικ 66115/12355
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 29100 Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Αγγελική Βούλτσου
Τηλέφωνο : 26953-60379
FΑΧ : 26953-60373
E-mail : voultsou@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΑΖ » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας του παρόντος με τα στοιχεία δημόσιας σύμβασης έργου, στα πλαίσια του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν.4412/16 και του άρθρου 5 παρ.
5.2 εδαφ. γ2 της υπ. αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, πριν την διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού:

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΑΖ ».
Π/Υ: 266.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την

Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 και ώρα 10: 00 π.μ.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ζακύνθου
Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.