ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος 31-7-2019
Αριθ. Πρωτ.: Οίκ. 66507/12409

Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ. 66038/12345/30-7-2019

Περίληψη Διακήρυξης
Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο.
Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ορισθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη και θα λάβουν μέρος σε αυτή μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων καθώς και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€).
Το ακίνητο θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300τ.μ.) και θα βρίσκεται εντός της πόλεως Ζακύνθου και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου περιμετρικά του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου (Διοικητήριο). Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο στα χίλια ευρώ (1000,00€) .
Η παράδοση για χρήση του ακινήτου πρέπει να γίνει το αργότερο σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ. οίκ. Οίκ 16839/3297/27-2-2019 με ΑΔΑ: 7Χ4Ο7ΛΕ-ΧΣ9 , με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους 10.800,00 ευρώ για το έτος 2019 και η υπ’ αριθ. Οίκ 18974/3702/5-3-2019 με ΑΔΑ: ΩΝΒΡ7ΛΕ-0ΜΦ Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους 14.400,00 ευρώ για το έτος 2020 και ποσού 3600,00 € για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Ειδικού Φορέα 03073 ΚΑΕ 0813000001 .

Η διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ ΑΔΑΜ 19PROC005371359

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δύο χρόνια και δύναται να παρατείνεται για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στη δικτυακή πύλη του Φορέα www.pin.gov.gr στη διαδρομή Αρχική Σελίδα / Προκηρύξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην Κεντρική Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου της Π.Ι.Ν., στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου για το Τμήμα Προμηθειών, σε προθεσμία είκοσι ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα μέχρι την Πέμπτη 22-8-2019.
. Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ζακύνθου , τηλ. 2695360337 και 2695360343 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Διονύσιος Στραβοράβδης

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.