ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

1.Το υπ΄αριθμ 33610/6487/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών& Υδραυλικών Έργων για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου .
2.Την από 18-4-2019 βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης του Γραφείου Προυπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών ΠΕ Ζακύνθου Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 172900001, ποσού 1029,00€.
3.Την υπ΄αριθ.393-18/8-5-2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής της ΠΙΝ «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε Ζακύνθου.
4.Την υπ΄αριθ.40494/7793/13-5-2019 (ΑΔΑ :Ψ99ΞΝ7ΛΕ-6ΚΡ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 1729.00.001, ποσού 1.029,00€.
5.Την υπ΄αριθ.136-13/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ «4η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της ΠΙΝ έτους 2019».

θα συγκεντρώσει προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου ,σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή, όπως περιγράφεται στο υπ΄αριθμ 33610/6487/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών& Υδραυλικών Έργων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
• Πίνακας συναγερμού 16 ενσύρματων ζωνών τεμάχιο 1
• Πληκτρολόγιο LCD Touch για τον πίνακα τεμάχιο 1
• Εσωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής κάθετη δέσμη τεμάχια 2
• Μαγνητική επαφή τεμάχια
• Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου τεμάχιο 1
• Μπαταρία κέντρου τεμάχιο 1
• Μπαταρία σειρήνας τεμάχιο 1
• ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ DVR ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ τεμάχιο 1
• Κάμερα τεμάχια 2
• Τροφοδοτικό 12V 5AH τεμάχιο 1
• ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΚΟΣ SATA 1TB τεμάχιο 1
• Υλικά εγκατάστασης και καλωδίωσης

- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται µέχρι και την Πέμπτη 22 -8 -2019 και ώρα 11.00 π.μ να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω προμηθειών / υπηρεσιών.

Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.

Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και ώρα . στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου.
Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου Οικονομικού Έτους 2019 Ειδικό Φορέα 03.073 και Κ.Α.Ε. 1729.00.001 συνολικού ποσού 1.029,00€ ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ,θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www.pin.gov.gr..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από :

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : margari@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.