Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 65ΙΡ7ΛΕ-ΒΩΥ) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση Εστιατόριο «Ζορμπάς», Γιωτοπούλου Μαρία, με έδρα τη Βασιλική Λευκάδας, για παραβάσεις των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) του άρθρου 71 παρ. 2.Γ και παρ. 3.Β ήτοι: Μη διάθεση των ελαίων επιτραπέζιας χρήσης, (κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα), μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις και Μη αναγραφή στους τιμοκαταλόγους των «κατεψυγμένων» κατά περίπτωση.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.