Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΨΛΖ87ΛΕ-ΓΙΛ) επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €), στην επιχείρηση Εστιατόριο Αργυρός Σταμάτης & ΣΙΑ ΟΕ, με έδρα τη Βασιλική Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) του άρθρου 71 παρ. 3.Β, ήτοι: Μη αναγραφή στους τιμοκαταλόγους των «κατεψυγμένων» κατά περίπτωση.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.