Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: Ψ2Ι17ΛΕ-Τ67) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση “Miramare” Αργυρός Δημήτριος, Εστιατόριο με έδρα τη Βασιλική Λευκάδας, για παραβάσεις των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) του άρθρου 71 παρ. 3.Β & παρ. 3.ΣΤ, ήτοι: Μη αναγραφή στους τιμοκαταλόγους των «κατεψυγμένων» κατά περίπτωση και Μη αναγραφή στους τιμοκαταλόγους της χώρας προέλευσης, του παραγωγού ή του εμφιαλωτή στα κρασιά που δεν έχουν εμφανή την προσυσκευασία τους (χύμα).

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.