ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Ζάκυνθος, 29 Αυγούστου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                Αρ. Πρωτ. : Οικ 74131/13817
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
site – support @ yme . gov . gr
2. ΠΕΡΙΦΕΡ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
www.pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Διαγράμμιση –Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2019-2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας του παρόντος με τα στοιχεία δημόσιας σύμβασης έργου, στα πλαίσια του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν.4412/16 και του άρθρου 5 παρ. 5.2
εδαφ. γ2 της υπ. αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, πριν την διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής
διαγωνισμού: ΕΡΓΟ : «Διαγράμμιση –Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2019-2020». Π/Υ: 300.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ζακύνθου
Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Εσ. Διανομή
1.Φ/Ε
2.Χ/Α
3.Τ.Σ.Ε.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.