Στις 20-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΧΖ47ΛΕ-ΓΞΛ) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση Σαλμάς Ιωάννης Ψητοπωλείο – Οβελιστήριο, που βρίσκεται στη Δυτική παραλία Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) και συγκεκριμένα των άρθρων 76 και 71 παρ. 3Β, που αφορούν αντίστοιχα: α) τη μη τήρηση του φύλλου διαμαρτυρίας και β) την μη αναγραφή της ένδειξης: «κατεψυγμένο» κατά περίπτωση στον τιμοκατάλογο.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.