Στις 30-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΙ777ΛΕ-2ΒΞ) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση “ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ” ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ, που βρίσκεται στο Νυδρί Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) και συγκεκριμένα του άρθρου 82 παρ. 3α, που αφορά την μη προβλεπόμενη σήμανση επί της ζυγαριάς.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.