«Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2019», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 30.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Ω4ΟΑ7ΛΕ-Φ5Ζ ( ΑΔΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005645979( ΑΔΑΜ)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.