ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση :21ης Μαΐου
Ταχ. Κώδικας :29100
Fax :26953 60495
Τηλ. :26953 60387 – 2695360496
Πληροφορίες : Α. Καμπάση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου»

Έχοντας υπόψη:
1. το Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Α΄)
2. το Π.Δ.147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/27-12-2010 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 4083/Β΄23-11-2017)
3. την αριθμ. 28549/19 (ΦΕΚ 1327 Β/17-4-2019) Υπουργική Απόφαση «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010» όπως ισχύει.
4. το Ν. 1963/91 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. τo N.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» – άρθρο 36 – όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 31/Α’)
6. το ΠΔ 64/18 (ΦΕΚ 124/ Α’) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – ίδρυση Φαρμακείου»
7. τον Ν.4509/17 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) άρθρο 64: Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις .
8. την αριθμ. 11247/28-12-2012 ΦΕΚ (3465/Β΄) Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον μόνιμο πληθυσμό της Χώρας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΓΠ-191/18-03-2014 (ΦΕΚ 698/Β΄/20-03-2014).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε

Τις κενές θέσεις Φαρμακείων όπως αυτές υφίσταντο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 για τη χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου όπως παρακάτω:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Έδρα Ζάκυνθος)

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΚΩΝ

 

 

Α

 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1 Αγ. Δημητρίου 615 1
2 Άνω Γερακαρίου 709 1
3 Μέσω Γερακαρίου 391 1
4 Κάτω Γερακαρίου 347 1
5 Πηγαδακίων 431 1
6 Σκουληκάδου 653 1

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΩΝ

 

 

Α

 

                    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

  1 Αγίου Κηρύκου              766 1
2 Κυψέλης 685 1
3 Τραγακίου 622 1

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

 

 

Α

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1 Αγίας Μαρίνας 164 1
2 Αγίου Λέοντος 400 1
3 Αγίων Πάντων 339 1
4 Βουγιάτου 351 1
5 Γαλάρου 278 1
6 Γυρίου 34 1
7 Κοιλιωμένου 391 1
8 Λαγκαδακίων 357 1
9 Λαγωπόδου 483 1
10 Λούχας 46 1
11 Ρομιρίου 605 1
12 Φιολιτίου 223 1

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΙΩΝ

 

Α

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1 Αναφωνήτριας 248 1
2 Άνω Βολιμών 399 1
3 Έξω Χώρας 187 1
4 Μαριών 296 1
5 Ορθονιών 232 1

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΑΝΑ

 

Α

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1

Αγαλά

342 1
2

Κερίου

788

1

 

• οι Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε e-mail της Υπηρεσίας (ddyz@pin.gov.gr) εντός του πρώτου 15νθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2020. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη, σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, στα γραφεία της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, επί της οδού 21ης Μαΐου στη πόλη της Ζακύνθου.
• Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
• Η Αίτηση για χορήγηση άδεια ίδρυσης Φαρμακείου συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου της Αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία αυτός δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου.
• οι Αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα
• οι Αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά την 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.