Με την αρ πρωτ. 114955_17751 (2019) /07-01-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στην επιχείρηση Γεωργάκη Αικατερίνη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ GEAP.C, εκμεταλλεύτρια του βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς και διάθεσης υγρών καυσίμων, με αρ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 1991, που έχει έδρα στο Σπανοχώρι Λευκάδας, για την από 5-12-2019 διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 104 παρ. 11 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017), επειδή από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, προκύπτει ότι η ποσότητα που διαπιστώθηκε ως έλλειμμα στο βυτιοφόρο, είχε επιστραφεί στην δεξαμενή από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το Δελτίο Επιστροφής καυσίμου του συστήματος εισροών- εκροών του πρατηρίου, που προσκομίστηκε.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.