ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Ζάκυνθος, 10 Φεβρουαρίου 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ. : Οικ 11790/2076
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργων και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας του παρόντος με τα στοιχεία δημόσιας σύμβασης έργων, στα πλαίσια του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν.4412/16 και του άρθρου 5 παρ. 5.2 εδαφ. γ2 της υπ. αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, πριν την διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού:

1. ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020».
Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11: 00 π.μ.

2. ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020».
Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:15 π.μ.

3. ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020».
Π/Υ: 350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ.

4. ΕΡΓΟ : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΞΙΦΙΤΑ, ΣΚΟΥΡΤΗ, ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΜΠΟΡΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Π/Υ: 350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:45 π.μ.
Εσ. Διανομή

1.Φ/Ε
2.Χ/Α

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ζακύνθου

Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.