Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 90ΛΞ7ΛΕ-4ΦΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006302002  2020-02-17
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 87715

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.