ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ                                                                  Ζάκυνθος 5-3-2020
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                     Αρ. πρωτ. οικ 19351/ 3410
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΚΟΙΝ: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄αριθμ 245-23/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 2020 που περιλαμβάνει α)τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.
2. Το υπ΄αριθμ 3187/10-1-2020, ΑΔΑ 6ΗΤΓΟΠ1Φ-ΒΡΙ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3. Την υπ΄αριθμ 23-03/2020,ΑΔΑ ΩΜ2Ι7ΛΕ-Ψ9Φ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
4. Το υπ΄αριθμ. 111753/20113/18-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου σχετικά με το αποτέλεσμα αυτοψίας στο χώρο του αρχείου του ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
5. Το υπ΄αριθ. 85236/15754/11-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου σχετικά με το αποτέλεσμα της αυτοψίας στο χώρο του αρχείου του ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
6. Την από 19-12-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης 700,00 € στον ΚΑΕ 0899.00.001 Ειδικού Φορέα 03073 του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου οικονομικού έτους 2019 ,του Γραφείου Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΠΕ Ζακύνθου.
7. Την υπ΄αριθ.1132-53/23-12-2019 (ΑΔΑ 6ΓΦ97ΛΕ-ΧΣΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την εξειδίκευση πίστωσης 700,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 0899.00.001 Ειδικού Φορέα 03073 για την απολύμανση και καθαρισμό στο χώρο του αρχείου του ΚΤΕΟ.
8. Την υπ΄αριθμ πρωτ. 114079/20486/27-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό απόφασης Α/Α 2145 και ΑΔΑ ΩΞΨ67ΛΕ-ΥΙΥ ,Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 0899.00.001, ποσού 700,00€ .
9. Το υπ΄αριθ.16643/2935/25-2-2020 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου προς το Γραφείο Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για την επανέκδοση της υπ΄αριθμ πρωτ. 114079/20486/27-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό απόφασης Α/Α 2145 και ΑΔΑ ΩΞΨ67ΛΕ-ΥΙΥ ,Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 0899.00.001, ποσού 700,00€.
10. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 182403206/3-3-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό απόφασης Α/Α 618 και ΑΔΑ ΑΔΑ 6Ρ447ΛΕ-1ΥΙ,Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 0899.00.001, ποσού 700,00€ .
θα συγκεντρώσει προσφορές για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης και καθαρισμού στο χώρο του αρχείου του ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ως εξής.

• Άδειασμα ραφιών.
• Σκούπισμα πλύσιμο και απολύμανση ραφιών.
• Σκούπισμα πλύσιμο και απολύμανση δαπέδου και τοίχων.
• Τίναγμα Σκούπισμα φακέλων σε εξωτερικό χώρο και επανατοποθέτηση στα ράφια.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονοµική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται µέχρι και την Δευτέρα 9/3/2020 και ώρα 12.00 μμ να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω εργασιών.

Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και ώρα στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου Οικονομικού Έτους 2020 Ειδικό Φορέα 03.073 και Κ.Α.Ε. ΚΑΕ 0899.00.001 συνολικού προϋπολογισμού ποσού 700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στο Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης από :

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : margari@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337 και 2695360343

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.