Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω31Ψ7ΛΕ-ΕΡΥ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006411318 2020-03-11

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.