ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα
Τηλ: 2695360337

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοικησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Το ΠΔ 80/2016(ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.»
3. Το Ν .4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)περί Δημοσίων Συμβάσεων Εργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

4. Την υπ΄αριθμ 245-23/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 2020 που περιλαμβάνει α)τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.

5.Το υπ΄αριθμ 3187/10-1-2020, ΑΔΑ 6ΗΤΓΟΠ1Φ-ΒΡΙ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προυπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

6Την υπ΄αριθμ 23-03/2020,ΑΔΑ ΩΜ2Ι7ΛΕ-Ψ9Φ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ..

7. Την υπ΄αριθμ 156-07/19-2-2020,ΑΔΑ Ω60Η7ΛΕ-92Θ ,Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της πίστωσης για την δαπάνη κάλυψης ταχυδρομικών αναγκών με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες της Κεντρικής Γραμματείας και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη για το έτος 2020 ,λόγω αυξημένων αναγκών αποστολής αλληλογραφίας στην έδρα μετά την κατάργηση των ΥΔΕ και διαφόρων άλλων επειγουσών εγγράφων για το έτος 2020 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

8.Την υπ΄αριθμ πρωτ 16322/2829/25-2-2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό απόφασης Α/Α 471 και ΑΔΑ :66N87ΛΕ-ΒΓ1, Ειδικού Φορέα 03073 και ΚΑΕ 082300001 ,κωδικός αριθμός είδους κατά CPV 64121000-0 ,ποσού 3800,00 € ..

Προκηρύσσει Διαδικασία Απευθείας Διαπραγμάτευσης

Για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου .
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παραλαβή – μεταφορά – παράδοση εγγράφων και δεμάτων από και προς το εσωτερικό , για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020 για την κάλυψη του ποσού έως 3800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
H δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έτους 2020 από τον Ειδικό Φορέα 03073 και ΚΑΕ 082300001 προυπολογιζόμενης αξίας 3800 ,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 19-3-2020 και ώρα 11:00 πμ να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ,στην οποία πρέπει να αναγράφεται η τιμή μονάδας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι
- νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές,
- στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές
- στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.Ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειάς του ή ευκρινές φωτοαντίγραφο από άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο.

5.Ευκρινές φωτοαντίγραφο απόφασης έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών μέχρι την ΠΈΜΠΤΗ 19-3-2020 και ώρα 11:00 μμ .
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα και ώρα 11:30πμ στo Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ζακύνθου.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .
Στο επισυναπτόµενo παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης, απεικονίζονται οι απαιτούµενες υπηρεσίες ταχυµεταφοράς που πρέπει να περιλαµβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερόµενων.
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www.pin.gov.gr.
Τέλος θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας διαπραγμάτευσης από :
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : vertzagias@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 3800,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
  1. Επιστολές µικρού µεγέθους
 
Α) Επιστολές µέχρι 20 gr  
B) Επιστολές µέχρι 50 gr  
Γ) Επιστολές µέχρι 100 gr  
  1. Επιστολές µεγάλου µεγέθους
 
Α) Επιστολές µέχρι 100 gr  
B) Επιστολές µέχρι 200 gr  
Γ) Επιστολές µέχρι 1000 gr  
  1. Επιστολές ογκώδεις καιΑκανόνιστες
 
Α) Επιστολές µέχρι 500 gr  
Β) Επιστολές µέχρι 1000 gr  
Γ) Επιστολές µέχρι 2000 gr  
4 Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη – παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ( εντός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)

 

 
Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg

 

 
Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg

 

 
5. Υπηρεσίες για χερσαίους προορισµούς – παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

 

 
Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg

 

 
Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg

 

 
6. Αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές – παράδοση τη δεύτερη ηµέρα

 

 
Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg

 

 
Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg

 

 
 7  Επιστολές µικρού µεγέθους εντός Ν.Ζακύνθου  
Α) Επιστολές µέχρι 20 gr  
B) Επιστολές µέχρι 50 gr  
Γ) Επιστολές µέχρι 100 gr  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

 

 

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.