Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14-05-2020 έως και 20-05-2020

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΥΛ87ΛΕ-33Π

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή pdf και σε μορφή doc

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.