Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (4)

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.