∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου»

∆ιάρκεια του έργου: 15/06/2020 έως 31/10/2020 Προϋπολογισµός δαπάνης: 14.850,00 (δεκατέσσερες χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006859198 2020-06-12

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.