ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
(για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.