Επαναπροκηρύσσει Διαδικασία Απευθείας Διαπραγμάτευσης

 Για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου .

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παραλαβή – μεταφορά – παράδοση εγγράφων και δεμάτων  από και προς το εσωτερικό  , για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως  31/12/2020 για την κάλυψη του ποσού έως 3800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

H   δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έτους 2020 από τον Ειδικό Φορέα 03073 και ΚΑΕ 082300001  προυπολογιζόμενης αξίας 3800 ,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την Τρίτη  30-6-2020 και ώρα 11:00 πμ  να υποβάλουν  την οικονομική τους  προσφορά  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ,στην οποία πρέπει να αναγράφεται η τιμή μονάδας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

 Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.