ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ζάκυνθος 06.07.2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                        Αρ. πρωτ: οικ. 47300/8281
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 46458/8145/02-07-2020 πράξη επιβολής προστίμου Ν.
4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΄ΘΡΑΚΑ΄
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : 21η Μαΐου, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00 €#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από διαβίβαση καταγγελίας της υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας, Υποδιεύθυνση Α προληπτικών ελέγχων (Τρίπολης), για την ως άνω επιχείρηση, λόγω του ότι σε δελτίο παραγγελίας-αναλυτικό λογαριασμό πελατών που ανευρέθηκε στον πάγκο ετοιμασίας του καταστήματος δεν αναγράφονταν αναλυτικά τα είδη και επιπλέον, ο επιχειρηματίας δεν διατηρούσε για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους τα σχετικά δελτία-αναλυτικούς λογαριασμούς, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 73 της 91354/2017 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ Β΄ 2983/Β/30-8-2017) «Κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.), που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α’

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.