Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΕΚ97ΛΕ-8ΗΛ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24-07-2020 έως και 03-08-2020

Μπορείτε να κατεβάσετε:

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.