ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                  Ζάκυνθος, 28 Ιουλίου 2020
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                      Αρ. Πρωτ. : Οικ 54104/9434
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας του παρόντος με τα στοιχεία δημόσιας σύμβασης έργου, στα πλαίσια του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν.4412/16 και του άρθρου 5 παρ. 5.2 εδαφ. γ2 της υπ. αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, πριν την διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού:

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020».

Π/Υ: 383.793,26 € (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ζακύνθου

Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.