Επιλογή Σελίδας

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020 ».

Π/Υ: 383.793,26€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 91576

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6Σ5Π7ΛΕ-ΔΙΩ (ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 20PROC007208259 2020-08-21 (ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 20PROC007208484 2020-08-21 (ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ.