ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ζάκυνθος, 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ. : Οικ 66137/11440
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100 Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Αγγελική Βούλτσου
Τηλέφωνο : 26953-60379
FΑΧ : 26953-60373
E-mail : voultsou@pin.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργων και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κατά εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν.4412/16 και του άρθρου 5 παρ. 5.2 εδαφ. γ2 της υπ. αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για τα κάτωθι έργα:

1. ΕΡΓΟ : « ΕΡΓA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ».
Π/Υ: 400.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Πέμπτη 17-09-2020 και ώρα 11: 00 π.μ.

2. ΕΡΓΟ : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ».
Π/Υ: 295.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Πέμπτη 17-09-2020 και ώρα 11:15 π.μ.

Η Παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( pin.gov.gr)

Εσ. Διανομή

1.Φ/Ε
2.Χ/Α

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ζακύνθου

Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.