Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΩΙΝ7ΛΕ-4ΔΔ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007297806 2020-09-11και ο

διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 88887

Οδηγία (29-09-2020) : να αγνοηθεί το e ΤΕΥΔ της ανάρτησης στις 16/9/2020 και να ληφθεί υπόψη το ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ e ΤΕΥΔ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.