Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9ΩΕΦ7ΛΕ-Θ3Κ

Μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.