Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΝ247ΛΕ-ΗΡ2
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007434873 2020-10-07

Μπορείτε να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.