Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 1086-51/2020
Περίληψη:Επικύρωση του 50oυ/25-11-2020 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 1087-51/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 1088-51/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1089-51/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1090-51/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1091-51/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 1092-51/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 1093-51/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1094-51/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1095-51/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1096-51/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 1097-51/2020
Περίληψη:Έγκριση του 2ου Πρακτικού – Ελέγχου Δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020», Π/Υ:383.793,26€ (με το ΦΠΑ), Χρηματοδότησης: ΚΑΠ – ΕΡΓΑ, ΚΑΕ: 9453 03 020 001 001.

Αριθμ.Απόφασης 1098-51/2020
Περίληψη:Ανάκληση απόφασης ακύρωσης Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕ02200006.

Αριθμ.Απόφασης 1099-51/2020
Περίληψη:Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη δημόσια σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ» ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ” με στοιχεία χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 022 ΚΕ 2015ΕΠ02200006, Π/Υ 100.004,00 €

Αριθμ.Απόφασης 1100-51/2020
Περίληψη:Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και εξειδίκευση πίστωσης

Αριθμ.Απόφασης 1101-51/2020
Περίληψη:Εισήγηση για έγκριση κόστους παραδοτέων του έργου “Innovative Networks for the Agri-food sector – INNONETS που υλοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορωνoϊού COVID-19

Αριθμ.Απόφασης 1102-51/2020
Περίληψη:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (5) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951.

Αριθμ.Απόφασης 1103-51/2020
Περίληψη:Άσκηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αίτησης της Π.Ι.Ν. για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ)».

Αριθμ.Απόφασης 1104-51/2020
Περίληψη:Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλληνίας», Π/Υ 387.887,88 €, με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΔΕ – ΣΑΕΠ522 με ΚΕ2016ΕΠ52200000

Αριθμ.Απόφασης 1105-51/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για την διενέργεια απολύμανσης στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, καθώς και στο Γραφείο Περιφερειάρχη, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ.Απόφασης 1106-51/2020
Περίληψη:Εισήγηση για την Πρόσληψη ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» με κωδικό LIFE17 IPC/GR/000006

Αριθμ.Απόφασης 1107-51/2020
Περίληψη:Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την ανάγκη περιορισμού της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.