Επιλογή Σελίδας

Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 6 ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και  πίνακα απορριπτόμενων της ΣΟΧ 1/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 29757/11697/20-04-2021 (ορθή επανάληψη 07/09/2021) (ΑΔΑ:ΨΦ3Θ7ΛΕ-Ε0Ω) ΠΙΝΑΚΑΣ 101 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 101 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 26/07-06-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. απόφασης 480-26/07-06-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 25oυ/31-05-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ. απόφασης 481-26/07-06-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας... Διαβάστε Περισσότερα

13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021

Ακολουθούν Ανακοινώσεις & Θέματα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.   ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ  1ο:7η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγήτρια:Η... Διαβάστε Περισσότερα

BEST: Διακήρυξη σύμβασης γενικών υπηρεσιών, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο “Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για τη χαρτογράφηση, τη σήμανση και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής πλοήγησης πλούσιων σε βιοποικιλότητα τουριστικών διαδρομών στα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διαβάστε Περισσότερα