«Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής, Διαχειριστικής και Οικονομικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με ακρωνύμιο WASTE RREACT (Πακέτο Εργασίας 1/ Παραδοτέο 1.2.2: Project Management and Contributions), του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει «.

Περίληψη Διακύρηξης «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ζάκυνθος 11 / 01 / 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                           Αρ. περισσότερα . . .

Επιβολή διοικητικού ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για αγορανομική παράβαση σε πρατήριο καυσίμων

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ΤΟΥ Ν. 4177/13

Στις 12-12-2016, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 6ΟΣ97ΛΕ-421) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .