Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν οι Αποφάσεις :

Αριθμ.Απόφασης 539-27/2020
Περίληψη:Επικύρωση του 26oυ/01-07-2020 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 540-27/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 541-27/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 542-27/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 543-27/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 544-27/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 545-27/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 546-27/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 547-27/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 548-27/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 549-27/2020
Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 550-27/2020
Περίληψη:Κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους που επέπεσαν σε λακκούβα επί του οδοστρώματος στον επαρχιακό δρόμο της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 551-27/2020
Περίληψη:Έγκριση Οριστικής Παραλαβής των εργασιών της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίου Βίλα Ρόσσα».

Αριθμ.Απόφασης 552-27/2020
Περίληψη:Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Ν. Ζακύνθου για το έτος 2020, προϋπολογισμού 24.997,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αριθμ.Απόφασης 553-27/2020
Περίληψη:Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Έγκρισης Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ανάθεσης Υπηρεσίας Ψεκασμών Δακοκτονίας Έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 113.350,07 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Αριθμ.Απόφασης 554-27/2020
Περίληψη:Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», προϋπολογισμού 414.110,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη της εταιρείας: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» σε προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση 20,49% (είκοσι και σαράντα εννιά επί τοις εκατό).

Αριθμ.Απόφασης 555-27/2020
Περίληψη:Χορήγηση δεύτερης παράτασης για την περαίωση του δεύτερου σταδίου της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018»

Αριθμ.Απόφασης 556-27/2020
Περίληψη:Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200009, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Αριθμ.Απόφασης 557-27/2020
Περίληψη:Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 477-24/17-06-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που αφορά τα έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης – συναυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου με το σύλλογο «ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Αριθμ.Απόφασης 558-27/2020
Περίληψη:Την έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχει δημοσιευτεί, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων (άρθρο 40 ν. 4673/2020) για την ανάδειξη εργολάβων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020 της υπ’ αριθμ. πρωτ. : οικ. 29581/12031/04-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006650240 2020-05-04) (Συστ.Αριθμ.:91403) διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, προϋπολογισμού 439.556,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 388.988,00 € και ΦΠΑ : 50.568,44 €).

Αριθμ.Απόφασης 559-27/2020
Περίληψη:Έγκριση 2ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης), της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας, για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για τα έτη 2020 & 2021»

Αριθμ.Απόφασης 560-27/2020
Περίληψη:‘Έγκριση πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2020 στην ΠΕ Κέρκυρας που αφορά στην αποσφράγιση/αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την αριθμ. πρωτ. οικ. 37243/14865/ 02-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006805010 2020-06-02) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα έτη 2020 και 2021.

Αριθμ.Απόφασης 561-27/2020
Περίληψη:Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας στον προσωρινό μειοδότη του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου ¨Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για το έτος 2020 στην ΠΕ Λευκάδας¨.

Αριθμ.Απόφασης 562-27/2020
Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης του ακινήτου που ήταν μισθωμένο για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιθάκης

Αριθμ.Απόφασης 563-27/2020
Περίληψη:Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχoυ για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων ΠΕ Κέρκυρας για το έτος 2020»,συνολικής δαπάνης ποσού 2.950,00€€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Αριθμ.Απόφασης 564-27/2020
Περίληψη:Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Νομού Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 565-27/2020
Περίληψη:Έγκριση συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: Ανάθεση Υπηρεσίας Καταπολέμησης Κουνουπιών CPV: 90922000-6 χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το Οικονομικό Έτος 2020

Αριθμ.Απόφασης 566-27/2020
Περίληψη:Έγκρισης Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ανάθεσης Υπηρεσίας Ψεκασμών Δακοκτονίας Έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 113.350,07 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Αριθμ.Απόφασης 567-27/2020
Περίληψη:Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» προϋπολογισμού 4.901.800,00 € και διεξαγωγής της δημοπρασίας από την επιτροπή που μέλη της προέκυψαν ως αποτέλεσμα της από 30-06-2020 διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Αριθμ.Απόφασης 568-27/2020
Περίληψη:Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Νομού Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 569-27/2020
Περίληψη:Έγκριση πρακτικού (3) Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Επικοινωνία και Διάδοση του Έργου SAVE-WATER και τη Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Greece-Albania 2014-2020”»

Αριθμ.Απόφασης 570-27/2020
Περίληψη:Έγκριση πρακτικού (3) Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση Δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης στα πλαίσια του έργου OCTANE» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Greece-Italy 2014-2020”»