Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΨΚΓ7ΛΕ-ΡΤΕ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007951828 2020-12-29

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.