Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΗΓ77ΛΕ-Λ12

Η διακήρυξη  είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008063295 2021-01-28

Συνοδευτικά Εγγραφα

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.