Διακήρυξη: http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e3s2 με αριθμ. ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008180111

Προκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%998%CE%A07%CE%9B%CE%95-%CE%91%CE%9D1

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΔ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.