Επιλογή Σελίδας

Με την αριθ 21376/3691/22-3-2021 αίτηση της ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κατατέθηκε στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στη Λυγιά του Δήμου Λευκάδας

του Νομού Λευκάδας , με ΑΦΜ : 997915376 ΔΟΥ Λευκάδας.

Εκπρόσωπος της ανωτέρω, ορίζεται ο Βερύκιος Αναστάσιος με ταχυδρομική δ/νση Λυγιά Λευκάδας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλλει στην Δ/νση Ανάπτυξης ένσταση αναφορικά με την αίτηση μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας.