Επιλογή Σελίδας

Σας γνωρίζουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην «Υιοί Κωνσταντίνου Δερμάνη Ο.Ε.» στις 27-4-2021 και έχει λάβει τον ΑΔΑ: 6ΤΦΟ7ΛΕ-1Θ2.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του  Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄ 2010 ) ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου.

Λευκάδα 27-4-2021