Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτων 2021-2022-2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

 

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022-2023 ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021-202-2023 ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΗΜΔΗΣ
Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.