Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 25-05-2021 έως και 31-05-2021

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 667Τ7ΛΕ-Τ11

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση  σε μορφή doc

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.