Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

Επίσης, διατίθεται για λήψη το σχετικό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σε μορφή .pdf & .xml.

{ από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.