Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Υλοποίηση της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “Tactical Tourism – Targeted ACTions for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging TOYRISM, in the entire GR – AL cross-borderd area” στα πλαίσια της πράξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_FINAL_ΑΔΑΜ

Πίνακας_Οικονομικής_Προσφοράς_TACTICAL TOURISM_1.2.2+1.2.3