Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013». ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 56003/9759/20.07.2020 πράξη επιβολής προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.