ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζάκυνθος 7/9/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                            Αριθ. Πρωτ.: οικ. 70126/12168
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζακύνθου
Πληροφορίες : Δημ.Βερτζάγιας
Τηλέφωνο : 2695360337,
2695360343
FAX : 2695045333

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022.

Έχοντας υπόψιν:

1. Το αρθρ.176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
3. 3 Τον Ν. 4071/11-04-2012.
4. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ.
5. Την υπ΄αριθ.175-19/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή».
6. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α31-8-2019) Αρθρο 14,παρ.2 σχετικά με την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων.
7. Την υπ΄αριθμ 77884/32717/10-9-2019 ,ΦΕΚ3492/Τεύχος Β/18-9-2019 ,Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
8. Την υπ΄αριθμ 57611/23146/21-7-2021 ,ΦΕΚ3642/Τεύχος Β/6-8-2021 ,Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Μεταβίβασης πρόσθετων αρμοδιοτήτων σε Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
9. Την υπ΄αριθμ 213-24/2020 ΑΔΑ ΨΦ1ΛΕ-7ΛΕ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , σχετικά με την έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
10. Το υπ΄αριθμ 22384/11-2-2021, ΑΔΑ 94TXOΡ1Φ-Ω8Ο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προυπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
11. Την υπ΄αριθμ 35-6/20-3-2021,ΑΔΑ Ψ3ΑΞ7ΛΕ-ΧΨΧ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
12. Την υπ’ αριθ. 27/13808/22.3.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει της οποίας «οι δαπάνες στέγασης των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με μίσθωση, καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, εξακολουθούν για το έτος 2011 και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να εντάσσονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών.
13. Την υπ΄αριθμ 2/73300/2/0026/22-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο κοινοποιείται η υπ΄αριθμ 183/2019 ΄Γνωμοδότηση του Α Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με ζητήματα συμβάσεων σύναψης καθαριότητας κτιρίων.
14. Το υπ΄αριθμ 68256/11825/31-8-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών για την έκδοση βεβαίωσης πίστωσης , στον Ειδικό Φορέα 03073 ΚΑΕ 087500001,ποσού 10800,00€ .
15. Την υπ΄αριθμ 148/1-9-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Ειδικό Φορέα 03073 ΚΑΕ 087500001,ποσού 10800,00€ του Γραφείου Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
16. Την υπ΄αριθμ 908-41/1-9-2021 ,ΑΔΑ:9ΔΜΝ7ΛΕ-ΔΝΨ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της πίστωσης για την δαπάνη της ετήσιας σύμβασης (από την ημερομηνία υπογραφής) εργασιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ,του ΚΕΣΥ με την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης από το προϋπολογισμό του έτους 2021 από τον Ειδικό Φορέα 03073 και ΚΑΕ 087500001 ενδεικτικής προυπολογιζόμενης αξίας 10.800,00€ , και με την έκδοση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2022 ,ποσού 21600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
17. Την υπ΄αριθμ 68963/11968/3-9-2021 ,ΑΔΑ ΩΣΝΕ7ΛΕ-ΞΑ2 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον Ειδικό Φορέα 03073 ΚΑΕ 087500001,ποσού 10800,00€ για το έτος 2021 και την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης για το έτος 2022 ,ποσού 21600,00€.
18. Το υπ΄αριθμ 43244/7383/7-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης σχετικά με την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας.

η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ,του ΚΕΣΥ για τα έτη 2021-2022.

Προς τούτο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από έγγραφη και σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Τμήμα Προμηθειών, Αριθμός πρόσκλησης: οίκ. ……………….. Προσοχή: να μην ανοιχτεί από τη Γραμματεία» στη Γραμματεία (Διοικητήριο – 1ος ‘οροφος, το αργότερο μέχρι τις 14-9-2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ., ώρα κατά την οποία θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών .
Η απόσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα και ώρα 9:30 πμ στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ζακύνθου.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .
Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών , που έχει ορισθεί με την 42-02/13-1-2021 της Οικονομικής Επιτροπής του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

H οικονομική προσφορά σας θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 68, Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4144/2013:
1. τον αριθμό των εργαζομένων
2. τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
3. τη συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.3899/2010),στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
4. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
6. τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι
– νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές,
– στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές
– στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση της συνολικής προσφερόμενης τιμής .
Δεκτές γίνονται οι προσφορές καθαρισμού του συνόλου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και συγκεκριμένα:

1. Εγκαταστάσεις Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
2.Εγκαταστάσεις ΚΤΕΟ Ζακύνθου
3.Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής .
4.Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν Ζακύνθου.
5.Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν Ζακύνθου .
6.Δ/νση Τεχνικών Έργων, στο Διοικητήριο Ζακύνθου
7.Κέντρο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ζακύνθου (ΚΕΣΥ).
8.Τμήμα Δια βίου Μάθησης ,Παιδείας και Απασχόλησης και το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ ΠΕ. Ζακύνθου.
9. Δ/νση Υγείας και Κοιν.Μέριμνας της Π.Ε. Ζακύνθου, στο Διοικητήριο Ζακύνθου
10. Συνολικός Καθαρισμός των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων στο Διοικητήριο Ζακύνθου

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, κατόπιν συνεννόησης, να επισκεφθούν τους χώρους των υπό ανάθεση υπηρεσιών για να διαμορφώσουν γνώμη για τις επικρατούσες συνθήκες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μονοετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της .

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των παραπάνω αναφερομένων εργασιών καθαριότητας εκτιμάται μέχρι του ενδεικτικού ποσού των 2700,00€, για κάθε μήνα.
Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται, κάθε μήνα, μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού Παροχής Υπηρεσιών, με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την σύνταξη Βεβαίωσης καλής εκτελέσης εργασιών από τον διευθυντή της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Τα εργαλεία, τα απορρυπαντικά, οι σακούλες, τα χαρτικά καθαρισμού, τα χαρτιά υγείας, και το υγρό σαπούνι, χορηγούνται από την Π.Ε. Ζακύνθου.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www.pin.gov.gr και θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τέλος θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας διαπραγμάτευσης από :
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : vertzagias@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337 και 2695360343

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.