Στις 21-09-2021, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 73372_12119)/21-09-2021) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), στην επιχείρηση “ROMA” / MANCA ALESSANDRO / ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-RESTAURANT με έδρα το Νυδρί Λευκάδας,  για παράβαση του άρθρου 1, παρ. 1 της ΚΥΑ αρ. 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β’) ήτοι: μη αποδοχή πληρωμής με κάρτα.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.