Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια Τόνερ εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ ετησίως από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης , μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΚΗΜΔΗΣ