Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δέκα τριών (13) ατόμων των κατωτέρω κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, ήτοι μέχρι τις 15-6-2022, για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) «ΑΘΗΝΑ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ» που εκδηλώθηκαν από 7 έως 16-10- 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

Αίτηση (υπόδειγμα)

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.