Επιλογή Σελίδας

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει ως εταίρος στην εγκεκριμένη Πράξη «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network», η οποία χρηματοδοτείται και αποτελεί στρατηγικό έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Σύστημα διασυν

οριακών και βιώσιμων μεταφορών» – Ειδικός στόχος 3.1 «Ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών, της θαλάσσιας μεταφοράς μικρών αποστάσεων και της διασύνδεσης των διασυνοριακών ακτοπλοϊκών μεταφορών».

Η Πράξη στοχεύει στη ανάπτυξη ενός λειτουργικού και βιώσιμου δικτύου μικρών λιμένων για σκάφη αναψυχής σε πέντε περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους (Mola di Bari,  Otranto, Μύτικας, Νυδρί και Ναύπακτος), κάθε ένα από τα οποία θα προσφέρει έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους χρήστες και την

τοπική κοινωνία που θα το φιλοξενήσει. Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων εργαλείων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η Πράξη επιδιώκει την χαρτογράφηση, διασύνδεση και ανάδειξη των διαθέσιμων λιμενικών και άλλων υπηρεσιών για τον επισκέπτη, οι οποίες θα αναβαθμίσουν χαρακτηριστικά την εμπειρία της μετακίνησής του ανάμεσα στους διάφορους σταθμούς του δικτύου. Έτσι το δίκτυο θα γίνει στην ουσία ένα πραγματικό θαλάσσιο “μετρό” συνδέοντας τα μικρά λιμάνια που θα δημιουργηθούν αλλά και τις ευρύτερες περιοχές γύρω τους, οι οποίες είναι γεμάτες υπέροχους προορισμούς, απολαυστικές γαστρονομικές εμπειρίες, ιστορικά μνημεία και μαγευτικά τοπία.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνοδεύει το δίκτυο μια σειρά “έξυπνων τεχνολογικών εργαλείων” θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών, όπως η δυνατότητα

ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων on line και πολυχρηστικά εισιτήρια για όλα τα τουριστικά καταφύγια του δικτύου, χρήσιμες πληροφορίες για μετεωρολογικά και άλλα δεδομένα –απαραίτητα για την ασφαλή ναυσιπλοΐα και βεβαίως κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία σχετική με τις υπηρεσίες, τα αξιοθέατα και τις επιλογές μετακίνησης, εστίασης και διασκέδασης στην ενδοχώρα.

Τα “έξυπνα” τουριστικά καταφύγια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, αλλά και η ανάπτυξη του δικτύου στο σύνολό της, θα λειτουργήσουν ως ένας αξιοσημείωτος μοχλός ανάπτυξης, παράγοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Περαιτέρω, η κατασκευή αυτών των λιμενικών υποδομών θα επιτρέψει  την αποσυμφόρηση υποδομών μείζονος σημασίας, όπως τα υφιστάμενα λιμάνια στις περιοχές αναφοράς, αλλά ιδίως την άρση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την κίνηση και αγκυροβόληση των σκαφών αναψυχής.

Το AI SMART έχει συνολικό προϋπολογισμό 17.250.000,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% (ΕΤΠΑ) και την Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση κατά 15%.

Η εταιρική σχέση αποτελείται από:

  • Επικεφαλής Εταίρος LB: Περιφέρεια της Απούλια
  • Εταίρος PB2: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Εταίρος PB3 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Εταίρος PB4 Περιφέρεια Ηπείρου

 

AI SMART is an infrastructural project aimed at developing a common port network in the Adriatic- Ionian area, based on the concept of “smart, green and integrated port” and linking the small ports of the involved cross-border countries.

The main project activities are the following: mapping of port services offered by the network of regional minor ports and their upload online; mapping of multimodal transport services of the territory with special attention to the port-city connection; implementation of a unique platform (between Greece and Italy) to offer information services related the transport services linking the two countries; realization of non-infrastructural interventions in the ports of Mola di Bari and Otranto on the Italian side and Mytikas, Nydri and Nafpakto on the Greek side.

AI SMART project is being implemented under:

  • Priority axis 3: Cross Border and Sustainable Transport System
  • Thematic Objectives/Priorities 07: Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network ifrastructures
  • Investment Priorities 7b: Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes
  • Specific Objective 3.1: Boosting maritime transport, short-sea shipping capacity and cross-borde ferry connectivity.

The “smart” tourist shelters that will be created under the project, but also the development of the network as a whole, will act as a significant lever of growth, producing multiplier benefits for local communities, both economically and socially. Furthermore, the construction of these port infrastructures will allow the decongestion of major infrastructures, such as the existing ports in the reference areas, but in particular the removal of the environmental burden from the movement and mooring of yachts.

AI SMART haw a total budget of 17.250.000,00 and is co-financed by the European Regional Development Fund for 85% (ERDF) and National Public Funding for 15%. The partnership is composed of:

LBPuglia Region – Department of Mobility

PB2Region of Western Greece

PB3Region of Ionian Islands

PB4Region of Epirus